Beste zorgaanbieder,


Wij wensen u een gelukkig en gezond 2024 toe!


Via deze nieuwsupdate informeren wij u over de inkoop en implementatie van Jeugdhulp Ambulant en
Respijtzorg en Wmo Begeleiding, Respijt- en Bemoeizorg in de regio Zuid Oost Utrecht. Ook komen
verdere ontwikkelingen aan bod. Deze keer gaat het over:


Mededelingen


a. Vernieuwde website www.zorginzou.nl
We hopen in het eerste kwartaal van 2024 een vernieuwde en opgeschoonde website
www.zorginzou.nl te lanceren. Wij houden u op de hoogte.


b. Uitbreiding Beschikbaarheidswijzer voor verwijzers Wmo begeleiding en HO
De Beschikbaarheidswijzer (deze geldt al voor de Jeugdhulp) wordt in 2024 verder uitgebreid binnen
onze regio voor verwijzers Wmo begeleiding en HO. Deze uitbreiding gaat gelden voor aanbieders met
een overeenkomst Wmo begeleiding, respijt- en bemoeizorg en de gecontracteerde aanbieders
Huishoudelijke ondersteuning. Alle betrokken aanbieders krijgen voor invoering nog een uitgebreide
toelichting en werkinstructie.


Productieverantwoordingen en accountantsverklaringen 2023


Het is bijna weer tijd voor het aanleveren van de productieverantwoordingen 2023 of een accountantsverklaring 2023. De grens voor het aanleveren van een accountantsverklaring ligt op € 80.000 omzet. Als u meer dan € 80.000 heeft omgezet, verwachten wij van u een accountantsverklaring. Tot die grens kunt u volstaan met productieverklaringen. Deze grens van € 80.000,- handhaven wij gezien de accountants van de gemeenten strenger zijn gaan toetsen. Deze accountants kunnen een productieverklaring niet toetsen op rechtmatigheid en zodoende als ‘onzeker’ beschouwen.

Uiterlijk 31 maart 2024 dienen de productieverantwoordingen (eventueel voorzien van een accountants-/controleverklaring) te worden aangeleverd via inkoop@zorginzou.nl.
Hierbij maken wij u graag nog eens attent op de invulinstructie die u vindt op onze website; zie link:
https://www.zorginzou.nl/documenten/23-productieverantwoording.
Q&A In de invulinstructie vindt u ook een Q&A; wij wijzen alle zorgaanbieders op deze Q&A. Ook als u geen uitleg nodig heeft om de productieverantwoording in te vullen, adviseren wij om de punten 6 en 7 uit deze instructie door te lezen. Daarin staat omschreven wanneer een productieverantwoording en/of accountantsverklaring wordt afgekeurd.


Nieuwe openstelling Huishoudelijke Ondersteuning voor 5 gemeenten


Op 1 april 2024 treden de gemeenten De Bilt en Bunnik toe tot de overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning (HO) van de gemeenten Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug en Zeist. Hiertoe zijn al verschillende acties ondernomen naar de huidige gecontracteerde HO- aanbieders. Aangezien hier sprake is van een wezenlijke wijziging openen wij eenmalig een extra inschrijfmoment voor een overeenkomst HO met deze gemeenten. Daarom zal op 15 januari 2024 nieuwe openstelling gepubliceerd worden binnen Tenderned. Dit gaat dan om toetreding per 1 april 2024. Tenderned nummer: TN 440918

LET WEL: De huidige gecontracteerde HO-aanbieders voor de gemeenten Wijk bij Duurstede, Utrechtse
Heuvelrug en Zeist hoeven niet opnieuw in te schrijven.


Evaluatie huidige uitvoering overeenkomsten Ambulante Jeugdhulp en Verblijf en Wmo
begeleiding


Sinds 2021 koopt Zorg in ZOU diverse vormen van zorg in op basis van de Regionale Inkoopkoers (2020-2025). Dit wordt deels via Open Huis en deels via een aanbesteding ingekocht. In 2024 is er de wens een nieuwe geactualiseerde Regionale Inkoopkoers op te stellen. Waarop de volgende inkoop gebaseerd kan worden. Om goed voorbereid aan de slag te gaan moet er geleerd worden van afgelopen jaren. Hiervoor vragen we uw hulp. We willen graag weten hoe u de uitvoering van het huidige contract ervaart en waar u verbeteringen ziet.

Wilt u de vragenlijst invullen? Zie link: https://api.ervaring.app/v1/public/invitation/8f0115ce-
5899-41c8-9e14-4b3c99d4bd13/join

Dit neemt ongeveer 7 minuten van uw tijd in beslag. Wij verwerken de uitkomsten van dit onderzoek in een advies voor de volgende Regionale Inkoopkoers. In de eerstvolgende nieuwsbrief staat informatie over de voortgang.

N.B. Deze vragenlijst heeft dus geen betrekking op het vorige inkoopproces en de aanbesteding, maar alleen op de uitvoering van het contract.


Overlegtafels Jeugd en Wmo


Na een succesvolle pilot in april 2023 zijn er in november 2023 nogmaals Overlegtafels georganiseerd voor Jeugd en Wmo.


Binnen de Regio Zuid Oost Utrecht is een groot aantal zorgaanbieders gecontracteerd. Dit is het gevolg van de Open House Regeling, waarbinnen ook de kleinere aanbieders (soms actief in één van de vijf gemeenten) de kans krijgen een overeenkomst te sluiten. Met een totaalveld van rond de 260 hoofdaanbieders voor jeugd en Wmo is er geen mogelijkheid om alle zorgaanbieders individueel te spreken.

Toch willen we graag in contact zijn met alle gecontracteerde zorgaanbieders en organiseren daarvoor periodiek een aantal Overlegtafels. Een groot aantal aanbieders is hiervoor uitgenodigd.


Er zijn verschillende onderwerpen aan bod gekomen, zoals de samenwerking met de lokale teams en tussen zorgaanbieders onderling. Ook zijn successen gedeeld en is discussie gevoerd over bijvoorbeeld de samenloop met onderwijs en de verschillende soorten begeleiding.

We kijken terug op geslaagde en waardevolle bijeenkomsten. Daarom zullen we ook in 2024 op deze manier in gesprek blijven met onze gecontracteerde zorgaanbieders. De volgende overlegtafels staan gepland voor november 2024. De zorgaanbieders die wij hiervoor gaan uitnodigen zullen hierover bericht ontvangen van ons. Notulen van de overlegtafels zijn te vinden op www.zorginzou.nl